Hasegawa Totaro Shoten founded at Honkokucho 4-chome, Nihonbashi, Tokyo